منو

اطلاعیه ارائه فرم درخواست دفاع و گزارش همانندجویی ایرانداک به اداره تحصیلات تکمیلی

به نام خدا

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 

بدین‌وسیله به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد که در شرف دفاع از پایان‌نامه خود می‌باشند، می‌رساند: مهلت ارائه فرم درخواست دفاع و گزارش همانندجویی ایرانداک به اداره تحصیلات تکمیلی برای دفاع از روز پنج شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۷، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ می‌باشد. در صورت ارائه فرم درخواست دفاع بعد از مهلت مذکور، تاریخ دفاع نیمسال بعدی لحاظ خواهد شد.

آدرس سامانه همانندجو :
https://tik.irandoc.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی واحد پژوهش دانشگاه ucr.pajoohesh@gmail.com

کد پیام :۱۴۰۰/۰۴۱۳